Provozní řád

P R O V O Z N Í    Ř Á D
sportoviště Trávníky Otrokovice

(hřiště pro kopanou s umělým travnatým povrchem a in-line dráha pro in-line bruslení, umístěné na pozemcích parc. č. 1572/3 a parc. č. 1572/4 v k.ú. Kvítkovice u Otrokovic)


A) Obecná ustanovení

 1. Provozní řád stanovuje podmínky společného provozu a užívání sportovního areálu, tj. fotbalového hřiště s umělým travnatým povrchem, dále in-line dráhy a dalších přilehlých prostor, které jsou uvnitř oplocené části sportovního areálu (viz. příloha s grafickým znázorněním)
 2. Provozovatelem areálu je FC Viktoria Otrokovice, Zlínská 240, 765 02 Otrokovice, IČO: 46308792
 3. Na využívání a provoz sportovního areálu dohlíží správce, který je v době provozu přítomen ve sportovním areálu a je zaměstnancem provozovatele.
 4. Sportovní areál je provozován celoročně ve stanovené době:
  březen – říjen: in-line dráha a fotbalové hřiště 8:00 až 21:30 hod.
  listopad – únor: in-line dráha 9:00 až 17:00 hod.
    fotbalové hřiště 9:00 až 21:00 hod.

  V případě nepříznivého počasí, může být provozovatelem provozní doba přiměřeně zkrácena či zrušena. Informace o změně provozní doby bude správcem neprodleně umístěna na obvyklém místě při vstupech do areálu. Na tomto místě bude rovněž zveřejněn platný provozní řád, harmonogram využití sportovního areálu, termíny konání mistrovských utkání a termíny konání in.line závodů, případně termíny uzavření areálu z provozních důvodů.

 5. Vstup do areálu je veřejnosti nebo organizovaným skupinám mimo provozní dobu zakázán.
 6. Dětem mladším 6-ti let je vstup do sportovního areálu povolen pouze v doprovodu osoby starší 18-ti let, která za dítě odpovídá.
 7. Všechny osoby přítomny ve sportovním areálu se musí chovat ohleduplně, opatrně a předcházet tak případným úrazům, souvisejících se sportovní činností.
 8. Za odložené věci návštěvníků, v prostorách sportovního areálu, nenese provozovatel žádnou odpovědnost.
 9. Každou mimořádnou událost je návštěvník povinen ihned oznámit správci sportovního areálu. Každý sportuje na vlastní nebezpečí, při organizované tělesné výchově či sportu musí mít sportovci vedoucího akce, který za ni odpovídá.
 10. Ve sportovním areálu je zakázáno:
    – kouřit ve všech prostorách
    – vstupovat osobám opilým či pod vlivem toxických látek
    – znečišťovat a poškozovat zařízení areálu
    – vstupovat osobám se psy či jinými domácími zvířaty
    – jezdit po areálu na kole
 11. Provozovatel bude odklízet napadnutý sníh z travnaté plochy a z in-line dráhy tak, aby odklízený sníh nezůstával na in-line dráze a dále bude udržovat in-line dráhu v čistotě. Zejména pak bude odstraňovat z in-line dráhy nečistoty jako je např. hlína, písek, tráva, granule z fotbalového hřiště, atd.

B) Využívání sportovního areálu a vstupné

 1. Pro pravidelné a opakované využívání sportovního areálu bude provozovatelem zpracován harmonogram využití. Akce uvedené v tomto harmonogramu budou upřednostněny před nepravidelným využíváním jinými subjekty nebo veřejnosti. Harmonogram bude zpracován vždy na období od dubna do října. Požadavky na využití areálu je nutné předat provozovateli nejpozději do 20. března příslušného kalendářního roku. Harmonogram je provozovatel povinen zaslat pronajímateli nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku. Harmonogram může být provozovatelem v průběhu období aktualizován a upřesňován v závislosti na požadavcích využití areálu. O provedených změnách je provozovatel povinen pronajímatele informovat a to nejpozději do 10 dnů od provedení změn.
  V případě více požadavků na využití areálu v jednom termínu, kdy se konání akcí podle tohoto provozního řádu vzájemně vylučuje a pokud nedojde mezi subjekty k dohodě, rozhodne o využití areálu pronajímatel, tj. město Otrokovice.
 2. Poplatek za použití hřiště s umělým travnatým povrchem je následující:
  1) jedna hodina 1 500,– Kč
  2) jedna hodina s osvětlením 1 800,– Kč
  3) jedna hodina pro místní družstva 1 200,– Kč
  4) jedna hodina pro místní družstva s osvětlením 1 500,– Kč
  5) jedna hodina pro místní družstva žáků a dorostenců   800,– Kč
  6) jedna hodina pro místní družstva žáků a dorostenců s osvětlením 1 000,– Kč
  7) zápas pro místní družstva žáků a dorostenců 1 600,– Kč
  8) zápas pro místní družstva žáků a dorostenců s osvětlením 2 000,– Kč
  9) zápas pro místní družstva 2 400,– Kč
  10) zápas pro místní družstva s osvětlením 2 800,– Kč
  11) zápas ostatní (mimo subjekty uvedené v bodech 7 – 10) 3 000,– Kč
  12) zápas ostatní (mimo subjekty uvedené v bodech 7 – 10) s osvětlením 3 500,– Kč
  13) Základní školy při organizované tělesné výchově a sportu, v době od 8.00 – 13.00 hod. v letních měsících a od 9.00 – 13.00 v zimních měsících, mají vstup na umělou travnatou plochu zdarma.
 3. Využívání in-line dráhy je z d a r m a.

C) Provoz hřiště s umělým travnatým povrchem

 1. Vstup veřejnosti nebo organizovaných skupin na hřiště s umělým trávníkem je povolen jen se souhlasem správce.
 2. Zájemci o využití hřiště s umělým travnatým povrchem musí bezpodmínečně dodržovat tyto podmínky:
  • každé družstvo musí mít vedoucího, který je seznámen s tímto provozním řádem a který je odpovědný za bezproblémový průběh sportovní činnosti
  • každý účastník sportuje na vlastní nebezpečí
  • každý účastník souhlasí s podmínkami pronájmu sportoviště.
 3. Podmínky využívání hřiště s umělým travnatým povrchem:
  • plochu hřiště i osvětlení lze využívat na základě písemné či telefonické (577 933 016) objednávky a to nejméně na jednu hodinu, dále pak po půlhodinách
  • na plochu smí vstoupit v rámci programu na jednu hodinu maximálně 35 osob
  • na plochu je povolen vstup pouze v kopačkách s lisovanou podrážkou, v kopačkách s gumovou podrážkou (tarfy), gumotextilních kopačkách a v běžecké obuvi (např. botasky apod.)
  • účastníci sportovního programu se budou vždy řídit pokyny správce areálu
  • v případě poškození majetku v areálu je povinnost danou škodu nahradit
  • v případě, že si zájemce rezervuje využití hřiště s umělým travnatým povrchem a tuto rezervaci nevyužije ho, zaplatí 50% z ceny.
 4. Údržba hřiště:
  osvětlení se používá převážně v zimních měsících a rozsvícení provádí osoba k tomu zaškolená
  údržba umělého travnatého povrchu III. generace se provádí následovně:

  1. odstranění sněhu pomocí sněhové frézy a pluhu, následně pak posypem solí
  2. čištění, načesání travnatého vlasu a dosyp granulátu provádí odborná firma k tomu určená
  3. v letních měsících (květen – září) se provádí chlazení povrchu vodou z vlastního zdroje
 5. V době současného využívání umělého travnatého sportoviště a in-line dráhy ke sportovním účelům bude in-line dráha oddělena od umělé travnaté plochy při jejím delším okraji přenosnými zábranami tak, aby nemohlo dojít ke střetu osob využívající umělý trávník a in-line dráhu a aby nemohlo dojít k úrazu osob na in-line dráze vlivem odkopnutého nebo odraženého míče.
 6. V době konání in-line závodů je hřiště uzavřeno.

D) Provoz in-line dráhy

 1. Jízda na in-line dráze je povolena pouze ve vyznačeném směru, a to v protisměru hodinových ručiček.
 2. Pomalejším a začínajícím bruslařům je vyhrazena jízda pouze u vnějšího okraje dráhy, případně ve vyznačené dráze. Předjíždění pomalejších bruslařů je povoleno zleva i zprava za podmínky, že se bruslaři nesmí při předjíždění vzájemně ohrožovat.
 3. Jízda ve skupině vedle sebe je povolena za předpokladu, že nedojde k omezování a ohrožování bezpečnosti ostatních bruslařů.
 4. Vstup na in-line dráhu je všem jejím uživatelům doporučen s ochrannou přilbou a s kolenními a loketními chrániči.
 5. Každá osoba pohybující se na dráze je osobně odpovědná za svévolné poškození a znečištění dráhy. Případnou škodu je povinna uhradit.
 6. Je zakázáno v bruslích jakkoliv vstupovat na hřiště s umělým travnatým povrchem a je zakázáno využívání fotbalových střídaček k přezouvání bruslařů.
 7. Je zakázáno bránit v jízdě ostatním osobám, případně je srážet a strkat do nich.
 8. V době konání mistrovských fotbalových zápasů je in-line dráha uzavřena. O termínech konání zápasů i délce omezení provozu na oválu je provozovatel povinen veřejnost nejpozději týden předem prostřednictvím správce informovat tak, že rozpis zápasů zveřejní na vývěsce u vstupů do areálu.
 9. V době konání in-line závodů je provoz na dráze umožněn jen účastníkům závodů a návštěvník areálu je povinen se řídit pokyny pořadatele akce. O termínech konání in-line závodů je povinen organizátor akce nejpozději týden předem prostřednictvím správce areálu veřejnost informovat tak, že oznámení o konání závodů zveřejní na vývěsce u vstupů do areálu.
 10. Rychlost jízdy bruslařů na dráze není nijak omezena.
 11. Není dovoleno na in-line dráhu, v době jejího provozu, umísťovat jakékoliv předměty.
 12. Vjezd motorových vozidel, těžších než 3,5 tuny, na in-line dráhu je zakázán. Jsou povoleny pouze odůvodněné výjimky. Radlice pro odklízení sněhu z in-line dráhy musí být opatřena gumovým krytem spodní hrany.

E) Závěrečná ustanovení

 1. Provozní řád je závazný pro všechny odpovědné pracovníky provozovatele i pro všechny osoby z řad návštěvníků, využívající sportovní areál.
 2. Ze sportovního areálu může být správcem vykázána každá osoba, která přes napomenutí nebude dodržovat ustanovení tohoto provozního řádu, nebo neuposlechne pokynu odpovědných pracovníků provozovatele, nebo se chová jiným nepřístojným způsobem. Neopustí-li tato osoba sportovní areál na vyzvání zástupcem provozovatele, bude na požádání vykázána městskou policií nebo policií ČR .
 3. Tento provozní řád byl schválen Radou města Otrokovice dne 14.5.2007 usnesení číslo RMO/231/05/07