Pravidla

Rodiče jsou s pravidly seznámeni při přihlášení dítěte na školičku a svůj souhlas s ním stvrzují svým podpisem na přihlášce.

Děti jsou s pravidly seznámeny v první den školy.

V případě závažného porušení pravidel smíme dítě poslat domů.

Školní řád

 1. Po celou dobu školičky udržuj kázeň a řiď se pokyny vedoucích a instruktorů.
 2. Bez souhlasu vedoucího nesmíš opustit oblast klubovny.
 3. V době poledního klidu si můžeš vypůjčit hry u vedoucích. Po skončení poledního klidu ale vše musíš uklidit na své místo.
 4. Každý úraz nebo zdravotní potíže okamžitě ohlas zdravotníkovi. Je zakázáno si vytahovat klíště sám nebo s pomocí kamaráda. Klíště vytahuje pouze zdravotník.
 5. Šetři zařízení školičky, vypůjčené nářadí opatruj a po práci očištěné ulož na jeho místo. Ztrátu nebo poškození ihned ohlas vedoucímu.
 6. Udržuj čistotu. Uklízej po jídle i po skončení jakékoli činnosti.
 7. Chraň a šetři přírodu.
 8. Všichni jsme si rovni a hrajeme fair play.
 9. Při koupání smíte do vody jen pod dozorem vedoucího.
 10. Za peníze, mobily a jiné cennosti, které neodevzdáte táborovému vedoucímu do úschovny, pracovníci táboru neručí. Mobily a elektronika jsou navíc nedoporučeny.
 11. Hlavní vedoucí tábora vyloučí dítě z pobytu, bez nároku na vrácení poměrné finanční částky:
 • při opakovaném porušování táborového řádu a chování
 • při výskytu patologických projevů chování jako je šikana, fyzické či psychické ubližování a napadání apod., příp. jiné nezákonné jednání
 • při onemocnění, které znemožní další účast na táborových aktivitách